I korthet

Avhandling: Äldre finska invandrare vill vårdas i finsk miljö

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I en aktuell avhandling har äldre finskspråkiga invandrares upplevelser av hälso- och sjukvården studerats. Dessa visar att äldre finska invandrare…

Läs mer

Staten, ideella organisationer eller du själv – vem står för välfärden i framtiden?

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Den 17 mars 2004 ordnade Socialstyrelsen för tredje gången en nationell konferens om ideella organisationer och frivilligt socialt arbete. Tema…

Läs mer

Barns tid med föräldrarna har minskat

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Barns tid med föräldrarna har minskat under 1990-talet och det gäller barn i alla åldersgrupper. Men mest har tiden med…

Läs mer

Utvärdering av ett aktivitetsprojekt på ett äldreboende

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avsikten med rapporten var att utvärdera ett aktivitetsprojekt på äldreboendet Kringgården. På grund av låga värden i de årliga kvalitetsenkäterna…

Läs mer

Rapport: Arbete ger nyanlända invandrade bättre hälsa

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Ohälsa är ett av de största hindren för en framgångsrik introduktion. Undersökningar pekar på att var fjärde nyanländ invandrad är…

Läs mer

Rapport: Alltför få får stöd av arbetsförmedlingen

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I 40 procent av kommunerna får inte socialbidragstagare möjlighet att delta i arbetsförmedlingens åtgärd aktivitetsgarantin, trots att den är avsedd…

Läs mer

Flickor med utländsk bakgrund presterar bättre än infödda svenska pojkar i ämnesprovet svenska

Av Pantrarna | 28 nov 1999

För första gången har Skolverket samlat in samtliga elevers resultat i ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, matematik och…

Läs mer

Avhandling: Paranormala upplevelser och psykisk hälsa

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Paranormala upplevelser som till exempel telepati och sanndrömmar ses ofta som något negativt för folks psykiska hälsa. Detta eftersom de…

Läs mer

Störande beteende som kommunikation

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandlingen studerar samspelet mellan personer med demens och s.k. störande beteende och deras vårdare. Det handlar t.ex. om aggressivitet, skrikande…

Läs mer

Alkoholmissbrukares upplevelser av och reaktioner på tvångsvård

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna studie var att undersöka hur tvångsvård av alkoholmissbrukare upplevs av den som döms till det. Vid tolkningen…

Läs mer

Avhandling: Elever med problem – vilka de är varierar med tiden

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Hur skolbarns problem formulerats genom åren och vad som kan ha bidragit till de kategoriseringar som görs är centrala frågeställningar…

Läs mer

Rapport: Utvärdering och kunskapsbildning på socialkontor

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Realtion och resultat är två poler i det sociala arbetet. Socialarbetarutbildningen i Sverige lägger tonvikten på relationens betydelse och detta…

Läs mer

Att leva med långvarig psykossjukdom

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna avhandling är att beskriva hur det är att leva med långvarig psykossjukdom och hur det är att…

Läs mer

Rapport: Människor med funktionsnedsättningar i arbetslivet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet bakom forskningsprojektet var att nå en uppfattning om hur funktionsbegränsade människors deltagande i det svenska arbetslivet såg ut och…

Läs mer

Rapport: Små barn – stora bekymmer?

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Rapport från Socialtjänstforum i april 2004. Uppsatserna tar upp frågor som vilka barn socialtjänsten och barnpsykiatrin möter, om barnens egen…

Läs mer

Rapport: Utvärdering av Nyborg Familjebehandling och Skola

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Nyborg bedriver familjebehandling och skola för barn med komplexa behov. Utvärderingen av verksamheten skulle fylla en funktion av kontroll, lärande,…

Läs mer

Avhandling: Elever på praktiska program tar mer sexuella risker

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Elisabet Häggström-Nordins avhandling består av fyra delstudier. I den första undersöker hon 16-åringars attityder och bruk av ”akut p-pillret”. I…

Läs mer

Rapport: Unga vill ha tydliga gränser för droger

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport 2005. Barn och unga vill att…

Läs mer

Svårt skapa inflytande i hemtjänsten

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Även om man är gammal och behöver hjälp från hemtjänsten är det viktigt att ha kvar kontrollen och inflytandet över…

Läs mer

Avhandling: Ungdomar utvecklar spelproblem i större utsträckning än vuxna

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Det huvudsakliga syftet med denna avhandling är att uppmärksamma och diskutera de sociala konsekvenserna av ungdomars ökade tillgång till spel…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021