I korthet

Avhandling: Alkoholistvårdens historia

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandlingsförfattaren har undersökt hur tvångsvården av alkoholmissbrukare bedrevs under perioden 1940 – 1981 och hur vården påverkades av de rådande…

Läs mer

Avhandling: Äldres liv med cancer

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I en avhandling i vårdvetenskap från Lunds universitet studeras 150 cancerpatienter i Skåne samt en jämförelsegrupp av friska personer i…

Läs mer

Avhandling: Hälsa och livskvalitet under universitetsåren

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Universitetsstudenter skattar sin fysiska, psykiska och allmänna hälsa som i stort sett bra. Studenterna upplever dock sin allmänna hälsa och…

Läs mer

Rapport: Flickor som skadar sig själva – en kartläggning av problemets omfattning och karaktär

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Socialstyrelsen har sammanställt denna rapport med en kartläggning om flickor som skadar sig själva efter ett uppdrag av regeringen. Det…

Läs mer

När pappa misshandlar mamma – barns berättelser om våld i hemmet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Från FoU Södertörn kommer denna rapport med några barns berättelser om hur pappa misshandlar mamma. Rapporten försöker ge svar på…

Läs mer

Rapport: Intervjuer med unga personer som har aktivitetesersättning

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I denna rapport redovisas resultaten från en intervjuundersökning med personer som har eller har haft aktivitetsersättning, och därmed också möjlighet…

Läs mer

Rapport: På väg mot en möjliggörandets praktik

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En rapport från FoU i Väst med en utvärdering av samverkan kring barn och ungdom i riskzon i Kungsbacka. Genom…

Läs mer

Arbetsgivare väljer bort arbetslösa

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Svenska arbetsgivare verkar betrakta arbetslöshet som en negativ egenskap. En ny studie från IFAU visar att företag föredrar att ta…

Läs mer

Avhandling: Beslutsfattare formulerar villkor för specialpedagogisk verksamhet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandling i pedagogik om villkoren för socialpedagogisk verksamhet. Författarens har i en studie undersökt vilka föreställningar kommunala skolpolitiker och chefstjänstemän…

Läs mer

Kunskapsöversikt: Behandling av heroinmissbrukare

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Många av de personer som missbrukar heroin och andra opiater får idag inte verksam behandling. Samtidigt ökar kunskaperna om effektiva…

Läs mer

Bättre upplevd hälsa men lika många otillfredsställda behov

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Genom primärvården, kriminalvården, socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin, vuxenhabiliteringen och kyrkliga församlingar identifierades personer tillhörande psykiatritreformens målgrupp. Behoven hos 166 brukare…

Läs mer

Svårt se skillnader mellan privat och offentligt driven äldreomsorg

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Socialstyrelsen konstaterar i en rapport som publiceras idag att kunskaperna om konsekvenserna av att konkurrensutsätta äldreomsorgen är mycket begränsade. Det…

Läs mer

Orsaker till skillnader i kvinnors och mäns sjukskrivningsmönster

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Försäkringskassan har sammanställt kunskapsläget, i Sverige och internationellt, om orsakerna till skillnader i sjukskrivningsmönster mellan kvinnor och män. Syftet har…

Läs mer

Viktigt att inte bekräfta en negativ självbild hos personer med ätstörningar

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Doktorsavhandling vid Karolinska Institutet som behandlar vilken betydelse självbilden har hos personer som är under behandling för olika typer av…

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder och lindriga begåvningshinder

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Rapporten beskriver en arbetslivsinriktad rehabilitering där målgrupperna är personer med psykiska funktionshinder och lindriga begåvningshinder. Resurser samordnas mellan Af, FK,…

Läs mer

Sociala skillnader är avgörande för elevers resultat

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Elever med utländsk bakgrund presterar som grupp sämre än infödda elever men om hänsyn tas till elevers socioekonomiska bakgrund, försvinner…

Läs mer

Rapport: Socialtjänstens barn

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Trots att social barnavård funnits i ungefär hundra år saknas forskning om hur många barn som någon gång under barndomen…

Läs mer

Bättre samarbete krävs för att stödja psykiskt sjuka

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med Lennart Janssons avhandling har varit att identifiera psykiskt långtidssjuka personer i Uppsala län och presentera deras livssituation och…

Läs mer

Avhandling: Olika bemötande passar olika klienter

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Författaren har undersökt hur olika samtalsfärdigheter bidrar till samarbetsklimatet mellan en professionell hjälpare och en klient. Vidare belyser avhandlingen huruvida…

Läs mer

Avhandling: I kraftfältet kring handikapp – Moralpositionering och teori om social positionering.

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Kring handikapp handlar det ofta om känsliga ämnen och laddade konflikter. Thomas Åström har i sin avhandling vid Pedagogiska institutionen,…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021