I korthet

Avhandling: Föräldrar till barn med intellektuella funktionshinder

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Frågor som behandlas i avhandlingen är: Hur ser livssituationen ut för föräldrar till barn med utvecklingsstörning? Vad underlättar föräldrars liv…

Läs mer

Rapport: Multisjuka äldre är högkonsumenter av vård och omsorg

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Äldrecentrum har, på uppdrag av Stockholms läns landsting, i flera studier visat att äldre med sammansatta behov inte garanteras en…

Läs mer

Sjukfrånvaro och dess påverkan på arbetslivet

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Denna avhandling består av tre delar. I del ett granskar författaren risken att bli arbetslös i relation till sjukskrivningsbeteende. I…

Läs mer

Avhandling: Flyktingar vill leva ett normalt liv

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Trygga förhållanden, relevanta utbildningsmöjligheter och jobb men även ortsbefolkningens engagemang är något av det som krävs för att integrationen av…

Läs mer

Avhandling: Krävande beteenden i samband med demens: Förekomst och olika förhållningssätt

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Denna avhandling handlar om den aggressivitet och oro som kan uppstå hos äldre som är demenssjuka. Författaren undersöker förekomsten av…

Läs mer

Mångfaldens mekanismer. Att arbeta som personligt ombud i storstad

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna skrift från Sociastyrelsen är att beskriva, belysa och diskutera hur ett effektivt och framgångsrikt arbete med personliga…

Läs mer

Sexuell läggning och bemötande i socialtjänsten

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Socialstyrelsen har enligt regeringsbeslut fått i uppdrag att kartlägga i vilken mån en persons sexuella läggning kan ha betydelse för…

Läs mer

Avhandling: Att platsa i en skola för alla – en studie av arbetet i skolans elevhälsoteam

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Avhandlingen bygger på studier av hur man arbetar i elevhälsoteam. Den belyser hur skolan hanterar barn som har svårt att…

Läs mer

Barns rätt till personlig assistans och assistansersättning

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Försäkringskassan har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat hur tillämpningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning har utvecklat…

Läs mer

Rapport: Den statliga spelapparaten

Av Pantrarna | 28 nov 1999

I rapporten kritiseras den svenska spelmarknaden och speciellt fenomenet Jack Vegas. Författaren uttrycker framförallt kritik mot att så mycket skuld…

Läs mer

Att vårda kvinnor med bröstcancer

Av Pantrarna | 28 nov 1999

För att ge god vård vid bröstcancer måste personalen ha kunskap om både sina egna reaktioner och om hur kvinnan…

Läs mer

Televård ett möjligt komplement i äldrevård

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Det är möjligt att kommunicera med äldre som har stort vårdbehov, t o m lätt eller medelsvår demenssjukdom, via ett…

Läs mer

Rapport: Samverkan, med särskilt fokus på individer med sammansatta rehabiliteringsbehov

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Den här rapporten har sin utgångspunkt i tre numera nedlagda regionala samverkansprojekt som initierats för att nå en mer rationell…

Läs mer

Full arbetsförmåga under åtta år

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Full arbetsförmåga under åtta årHälsofrågor diskuteras ofta utifrån individers frånvaro från arbetslivet av hälsoskäl. Här görs ett försök att vända…

Läs mer

Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Föräldrar till barn med medfödda hjärtproblem mår sämre och har en sämre levnadsstandard än föräldrar till friska barn, men även…

Läs mer

Boende och vårdinsatser för personer med demenssjukdom

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Syftet med denna studie är att undersöka möjligheterna att följa äldre demenssjukas boende och vård och omsorg över tid. Samhällets…

Läs mer

Rapport: Arbetsbelastning inom den sociala barnavården

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Arbetsbelastning inom den sociala barnavården – en studie av fyra kommuners sätt att organisera sitt utredningsarbete. Projektet hade arbetsnamnet Jämförande…

Läs mer

Avhandling: Screening kan avslöja riskfyllt drickande

Av Pantrarna | 28 nov 1999

En allmän screening av alkoholvanor i primärvården vore ett bra sätt att tidigt fånga upp personer med riskfylld konsumtion. Men…

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2004

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Eleverna i årskurs 9 i Skåne län har högst årlig alkoholkonsumtion. Där finns också flest elever som druckit smuggelsprit, köpt…

Läs mer

Rapport: Framgångsrik behandling av heroinmissbrukare

Av Pantrarna | 28 nov 1999

Kurage-programmet i Karlstad är enligt denna utvärdering från Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete inom socialtjänsten (IKU) ett framgångsrikt program för…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021