Göteborgs universitet avvisar anmälan

Citat ur utredingen:

” … Vid Göteborgs universitet finns ett råd för ärenden om misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete, det s.k. ”Oredlighetsrådet” och en handlingsordning antagen av rektor år 2008. Oredlighetsrådet utgör ett stöd till rektor i samband med utredning och beslut i enskilda ärenden rörande misstanke eller påstående om oredlighet i forskning inom universitetets forskningsverksamhet.

Handläggningsordningen avser s.k. oredlighet i forskning, det som i vardagligt tal brukar benämnas ”forskningsfusk”. Med forskningsfusk avses fabricering, förfalskning eller undertryckande av forskningsresultat, fel i hantering och dokumentation av grunddata, plagiering och uppgivande av annans resultat som sitt eget. En förutsättning för att ett ärende skall anhängiggöras som oredlighet i forskning utgörs av att föreligger en medveten handling från forskarens sida att t.ex. falsifiera ett forskningsresultat.

Oredlighetsrådet har inte att ta ställning till en forsknings kvalitet. Det kan mycket väl finnas forskning som i kvalitetshänseende inte kan anses hålla den kvalitet som kan förväntas av forskning inom högskolevärlden. Även om så är fallet så är det inte skäl för är att betrakta forskningen som oredlig med att forskaren inte medvetet har agerat på ett sådant sätt att forskningen skulle utgör ett medvetet ”forskningsfusk”. I straffrättsligt sammanhang brukar ett medvetet agerande anges som ”uppsåt”.

Doktoranders och studenters medverkan i forskning faller naturligtvis inom ramen för universitetets ansvar. Men i enlighet med högskoleförordningen 1 kap 4 § anges det att ” Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning, och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå”. Med utgångspunkt från denna definition utgör doktoranden en student som är under utbildning. I det fall en student eller doktorand blir påkommen med att agera vilseledande så anger högskoleförordningen att ett sådant ärende skall hanteras i enlighet med den handläggningsordning som avser ärenden som handläggs inom universitetets disciplinnämnd. Den förordningstext som blir tillämplig framgår av högskoleförordningen 10 kap.

Av det ovan beskrivna följer slutsatsen att ärenden som avser doktorander inte skall hanteras i enlighet med den handläggningsordning som avser oredlighet i forskningen. En doktorand som ertappas med att agera ”oredligt” kommer att prövas i universitetets disciplinnämnd under rubriceringen ”försök till vilseledande i samband med examination”.

Av Humanistiska fakultetsnämndens yttrande, 2009-05-25, framgår att Susanne Dodillets doktorsavhandling är framlagd och försvarad på det sätt som är gängse procedur vid universitetet. Avhandlingen är examinerad. Den är godkänd av en betygsnämnd på sedvanligt sätt. Universitetet har inte funnit något fog för att i något hänseende ifrågasätta den granskade avhandlingen. Det har inte heller framkommit någon anledning att ifrågasätta kvaliteten i granskningen eller kompetensen hos de personer som stått för granskningen.

I övrigt välkomnar universitetet den vetenskapliga debatt som förs och skall föras på den offentliga arenan av forskares i anledning av olika inställningar i aktuella frågor.

Pam Fredman
Rektor

Kristina Ullgren
Universitetsjurist”


Läs hela utredningen: gus-stallningstagande

image_pdfSkriv ut PDF!image_printSkriv ut!
Postad i

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

ENOUGH

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2021