Våldets definitioner: berättelser om krigets våld i Bosnien-Herzegovina

Artikeln analyserar överlevandes berättelser från 90-talets krig i nordvästra Bosnien och deras skildringar av krigets våld.

Läs mer...

Cannabisbruk ökar risken för tidig död

Tungt cannabisbruk i ungdomen ökar risken för tidig död, enligt den längsta uppföljningsstudien hittills som gjorts med avseende på cannabisbruk. Den nya studien från Karolinska Institutet publiceras i tidskriften American Journal of Psychology.

Läs mer...

Ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och implikationer för överrepresentation av psykossjukdom

En ny studie har undersökt ärftligheten av att bo i ett utsatt område i vuxen ålder och dess implikationer för mekanismerna som förklarar varför patienter med psykossjukdom är överrepresenterade i sådana områden.

Läs mer...

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt en avhandling av Karin Nordström vid Karolinska Institutet. I avhandlingen har även skillnader i sjukfrånvaronivåer mellan arbetsplatser undersökts.

Läs mer...

Att smälta in och sticka ut men utan pekpinnar – en balans för skolkuratorer

Skolkuratorn måste balansera mellan ett kritiskt förhållningssätt till skolan och samtidigt skapa förtroende för sin yrkesmässighet för att uppfattas som en i kollegiet. Detta enligt en ny avhandling från Umeå universitet.

Läs mer...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.

Läs mer...

Systematiskt förbättringsarbete inom idéburen social omsorg

Denna avhandling bygger på fem års arbete med att stödja Famnas satsning på ett systematiskt förbättringsarbete i idéburen social omsorg. Stödet har syftat till att ge kompetens och leda förbättringsprojekt i olika idéburna verksamheter som utför social omsorg.  

Läs mer...

Sysselsättning och social rättvisa: En nationell registerstudie om 12 269 unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Huvudsyftet med denna sammanläggningsavhandling är tredelat: att (a) öka kunskapen om vilka typer av sysselsättning som personer med intellektuell funktionsnedsättning har efter avslutad gymnasiesärskola, att (b) åskådliggöra mönster och faktorer (kön, förfluten tid sedan examen, utbildningsprogram, boendekommun samt föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå) som kan bidra till skillnader vad gäller typ av sysselsättning, samt att (c)…

Läs mer...

”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation

Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Under närmare två år följde författarna 19 barn i skolåldern som sökt asyl med sina föräldrar, fått avslag och gått ”under jord” för att förhindra att de skulle bli utvisade till det land de flytt. Syftet med forskningsstudien var att ta reda…

Läs mer...

Bostadsanpassning öppnar dörrar för delaktighet

Bostadsanpassning i det egna hemmet kan möjliggöra delaktighet. Hur nöjd en person med funktionshinder sedan känner sig med sin delaktighet påverkas av individuella förutsättningar. Bostadsanpassningar är därmed inte lösningen för fullgod delaktighet – men är en viktig grundförutsättning, visar en ny avhandling vid Lunds universitet.

Läs mer...