Socialtjänsten

Medborgarvittnen behövs i socialtjänsten

Av Redaktion | 30 jul 2020

Polisen har medborgarvittnen som är med vid förhör. Om det någonstans behövs vittnen idag är det när vi går till…

Läs mer

Nya bestämmelser för den sociala barn- och ungdomsvården – Uppföljning av 2013 års ändringar av SoL och LVU

Av event | 5 dec 2015

Rapporten är en uppföljning av 2013 års ändringar i SoL och LVU som syftade till att stärka skyddet för barn…

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för Barn och Unga

Av event | 1 nov 2015

Sammanställning av statistik för aktualiseringar (ansökan, anmälan) från de tio kommunernas socialtjänster i Gävleborgs län under helåret 2014.

Läs mer

Kunskapsstyrning i äldreomsorg

Av event | 27 sep 2015

I stadsdelarna Angered och Lundby i Göteborgs Stad har ett pilotprojekt genomförts som ett led i att äldreomsorgen ska bygga…

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten 2014

Av Pantrarna | 3 sep 2015

Rapporten innehåller en verksamhetsbeskrivning av socialtjänsten på övergripande nivå, som speglar verksamhetens behov men även de krav som finns i…

Läs mer

Evidens i praktiken : En studie kring kunskapsanvändning och lärande i socialt arbete

Av event | 4 jun 2015

Ett i allt högre grad vetenskapsbaserat samhälle har lett till att kunskapsbasen i många verksamheter ifrågasatts, däribland socialt arbete. Avhandlingen…

Läs mer

Socialtjänstens utvecklingsledare om evidensbaserad praktik

Av Pantrarna | 26 feb 2015

Studien undersöker utvecklingsledares eventuella roll i ett förändringsarbete mot en evidensbaserad praktik. Resultaten bygger på enkätsvar från kommuner och utvecklingsledare…

Läs mer

IVO föreslår ändring av kommunernas rapporteringsskyldighet

Av Fredrika Markstedt | 28 okt 2014

IVO har utrett kommunernas skyldighet att rapportera beslut inom socialtjänstlagen och LSS som inte verkställts inom tre månader. Lagstiftningen har…

Läs mer

Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Av Fredrika Markstedt | 23 okt 2014

Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är…

Läs mer

Hur kan man rusta och motivera nyutexaminerade socionomer för arbete inom socialtjänsten?

Av Fredrika Markstedt | 15 sep 2014

Många socionomer startar sin karriär med att arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten men de flesta söker sig vidare under karriärens…

Läs mer

Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – Insatser år 2013

Av Fredrika Markstedt | 26 maj 2014

I denna rapport redovisas statistik över socialtjänstens insatser för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem samt övriga vuxna. Rapporten visar…

Läs mer

Psykometriska egenskaper hos HOME Inventory med hjälp av Rasch analys

Av Fredrika Markstedt | 11 mar 2014

Syftet med denna pilotstudie var att undersöka psykometriska egenskaper hos två versioner av Home-testet i ett urval av svensk socialtjänst.…

Läs mer

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Av Pantrarna | 2 feb 2014

Lägesrapporten redovisar vården och omsorgens kostnadsutveckling, tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, stöd och service till…

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL – till nytta för brukarna?

Av Pantrarna | 2 feb 2014

En samordnad individuell planering innehåller flera delar som utvecklas efter hand. Våren 2013 fick FoU Sjuhärad Välfärd i uppdrag att…

Läs mer

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – Lägesbeskrivning 2013

Av Pantrarna | 20 dec 2013

Rapporten redovisar kommunernas arbete med att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är…

Läs mer

65 unga på väg ut ur dygnsvård

Av Pantrarna | 16 dec 2013

Genom telefonintervjuer studeras ungas erfarenheter av stöd, försvårande faktorer samt formella och informella stödsystem när de lämnar socialtjänstens dygnsvård. Sammantaget…

Läs mer

Viktigt att mäta produktivitet i offentlig sektor

Av Pantrarna | 20 nov 2013

Det finns stora brister när det gäller statistik som kan användas för att förstå och förbättra produktiviteten i offentlig sektor.…

Läs mer

Undersöka tillfredsställelse i socialtjänsten

Av Pantrarna | 29 okt 2013

Idag är det en självklarhet att undersöka vård- och omsorgstagares tillfredsställelse med de tjänster de erbjuds. Utan den kunskapen minskar…

Läs mer

Transformellt ledarskap i socialtjänsten?

Av Pantrarna | 28 okt 2013

Transformellt ledarskap bygger på att ledaren, genom att vara en förebild och visa vägen med hjälp av visioner, uppmuntrar anställda…

Läs mer

Konstruktioner av kön och etnicitet inom socialtjänsten

Av webmaster | 27 feb 2013

Socialt arbete är på olika sätt indraget i konstruktioner eller ”görande” av kön och etnicitet. Det kan handla om olika sätt…

Läs mer

ANNONSER

Vårt nyhetsbrev

Prenumerera på SocialPolitiks digitala nyhetsbrev här!

Donera till SocialPolitik!

I 24 år har tidningen envist skrivit om allt från barns livsvillkor och kulturens kraft till hur socialtjänst, psykiatri fungerar.

Det tänker vi fortsätta med. Vi behöver ditt stöd!

 

Webshop

Beställ till lösnummer av tidningen eller en bok som vi säljer.

KÖP REKORDÅRENS SOCIONOMER

SOCIALPOLITIK NR 1 2020