”MFD jobbar för att förbättra krisberedskapen”

REPLIK Myndigheten för delaktighet/FMD välkomnar debatten om stöd till personer med funktionsnedsättning vid kriser, som forskarn Jörgen Lundälv lyfter tillsammans med representanter från DHR. MFD:s egen underökning visar att många personer med funktionsnedsättning är oroliga över omständigheter man själv inte kan kontrollera eller förbereda sig inför, skriver Hanna Jämtin, kommunikationschef på MFD.

Vi vet att personer med funktionsnedsättning drabbas särskilt allvarligt i kriser och situationer när samhällets skyddsnät utmanas. Inte minst blev det uppenbart under Covid-19-pandemin men även de senaste årens väderrelaterade händelser som exempelvis skogsbränder och översvämningar har gett oss ökade kunskaper och insikter. Efter att vi på Myndigheten för delaktighet/MFD ställt frågor i vår undersökningspanel till personer med funktionsnedsättning om krishantering, vet vi också att personer med funktionsnedsättning upplever hinder, oro och osäkerhet inför eventuella framtida kriser.

MFD instämmer i att det är en angelägen och viktig fråga som behöver prioriteras. MFD:s årliga uppföljning inom funktionshinderpolitikområdet konstaterar att många personer med funktionsnedsättning är oroliga över bristande stöd från samhället och över omständigheter man själv inte kan kontrollera eller förbereda sig inför. Personer med funktionsnedsättning efterfrågar tillgängliga skyddsrum, tillgänglig information och målgruppsanpassad kommunikation. Uppföljningen visar även att det finns en ojämn beredskap för boenden och insatser för särskilt sårbara grupper, både i landet och mellan olika verksamheter.

MFD arbetar inom ramen för den funktionshinderspolitiska strategin med krisberedskap som ett av de tolv prioriterade samhällsområdena. Under hösten 2023 har myndigheten genomfört dialogmöte om krisberedskap tillsammans med funktionshindersorganisationerna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och länsstyrelserna. Samtliga var överens om att området behöver prioriteras och att det finns behov av kunskapshöjning.

Därför genomför nu MFD en kartläggning för att kunna beskriva i vilken utsträckning kommunernas krisberedskap tar hänsyn till alla människors behov och förutsättningar. Även Länsstyrelserna och funktionshinderorganisationerna intervjuas i kartläggningen. Underlaget ska sedan vara ett stöd för MFD:s fortsatta prioriteringar och insatser inom området samt att stötta kommuner och relevanta myndigheter att i högre utsträckning inkludera funktionshinderperspektivet i krisberedskap och krishantering.

MFD, Socialstyrelsen och MSB samverkar även kring en kommande vägledning för att stödja kommunerna i deras arbete att inkludera ett funktionshinderperspektiv i krisberedskapen. Förhoppning är att den kommer ge kommunerna ett bättre stöd i planeringen.

Att debatten nu lyfts är nödvändigt och välkommet. Vi är många aktörer som tillsammans måste sätta denna fråga högt upp på dagordningen och gemensamt bidra till att ingen lämnas utanför om krisen slår till.

Hanna Jämtin, kommunikationschef Myndigheten för delaktighet