Kvinnofrid måste gälla alla kvinnor!

 

Antingen våldsutsatt. Eller funktionshindrad. Samhällets stöd förmår inte få syn på både och. Trots att det är självklart. Dags att fokusera på ett våld som sker i det fördolda.

Text: Denise Cresso & Kerstin Kristensen | Prenumerera | Debatt i SocialPolitik nr 1 2010

Det är visserligen fler likheter än skillnader mellan våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och kvinnor generellt. Men det är viktigt att visa på vad som kan skilja, som att förövarna inte behöver vara en manlig partner, utan exempelvis personal, färdtjänstchaufförer eller anhörig och att våldet inte enbart utövas i hemmet.
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt på Bräcke Diakoni i Göteborg har haft som mål att synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning är lika våldsutsatta som kvinnor generellt. Det har vi delvis lyckats med men efter tre års arbete kan vi konstatera att det finns mycket kvar att göra. Det behövs framför allt:
– Kommunala kvinnofridsplaner med riktlinjer för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.
– Tillgängliga kvinnojourer där alla kvinnor, även med funktionsnedsättning, kan få stöd och möjlighet att bo.
– Ökad kunskap om våld mot kvinnor inom de verksamheter som möter kvinnor med funktionsnedsättning
Alltså att sätta samman kunskap om våld, genus och funktionsnedsättning till en helhet.

Att en kvinna med funktionsnedsättning kan vara våldsutsatt och att det skulle innebära något speciellt när det gäller samhällets stöd är nämligen fortfarande inte självklart. I Västra Götaland anger hälften av kommunerna att kvinnor med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp, men få har kvinnofridsplaner med riktlinjer för hur personalen skall agera eller ger någon information om kvinnojourernas tillgänglighet.
Kommunerna behöver bidra ekonomiskt och kunskapsmässigt, så att kvinnojourernas tillgänglighet ökar. Den fysiska miljön måste ses över. Både kvinnojourerna och kommunerna måste ta fram anpassad information, till exempel på lätt svenska och i tal, såväl i tryckt form som på internet, så att alla kan ta del av den.
Personalens kompetens måste dessutom fördjupas i att våga se våld, våga fråga och agera. Vi har utbildat personal i flera kommuner som dagligen möter kvinnor med funktionsnedsättning. De bekräftar att de saknar riktlinjer och att de behöver kompetensutveckling inom området mäns våld mot kvinnor.

Det finns också vissa grupper kvinnor, som döva och kvinnor med psykisk och/eller intellektuell funktions-nedsättning, där det saknas baskunskap och metoder behöver utvecklas för att de ska kunna få det stöd och den hjälp som de har rätt till.
Det finns dock en och annan ljusglimt. Västra Götalandsregionen har lagt till ett avsnitt om våld i sin internetbaserade personalutbildning om bemötande av personer med funktionsnedsättning.
Då har det varit betydligt svårare att få frågan uppmärksammad i massmedia. ”Vi hade ju ett inslag om funktionsnedsättning i förra veckan”. Och då är kvoten fylld? Eller är det för svårt att inse att kvinnor med funktionsnedsättning kan leva i relationer där de utsätts för våld?
För att sprida vår samlade kunskap nationellt har Dubbelt Utsatt till exempel samverkat med Socialstyrelsen som har ett regeringsuppdrag för att ta fram ett program för personalutbildning.
Vi har nyligen beviljats nya projektmedel för att bland annat genomföra seminarier om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i varje län, och samtidigt erbjuda utbildning i tillgänglighet för de lokala kvinnojourerna.

Vi kommer också att fortsatt arbeta på alla nivåer för att både intresseorganisationerna och de verksamheter som möter kvinnor med funktionsnedsättning ska få större kunskap om våld, hur våldet kan se ut i vardagen och de varningssignaler som finns.
Kort sagt, vi fortsätter arbeta för att öka medvetenheten och kunskapen hos ”alla aktörer” inom området kvinnofrid och funktionsnedsättning. För det får inte vara så, att de som behöver mer stöd oftast får mindre, än våldsutsatta kvinnor generellt.
De vattentäta skotten mellan kvinnofrid och funktionsnedsättning måste bort. En nödvändig målsättning under ”tillgänglighetsåret” 2010.

denise.cresso[at]brackediakoni.se
kerstin.kristensen[at]brackediakoni.se

Denise Cresso som är projektmedarbetare och Kerstin Kristensen projektledare för Dubbelt utsatt vid Bräcke diakoni i Göteborg.

Läs vidare:
www.dubbeltutsatt.se – där kan man ladda ner informationsmaterial t ex boken DUBBELT UTSATT, Magasinet Och… Finns även på Daisy och som lättläst.