Bemötandets etik

Erik Blennberger, Studentlitteratur Hur ska vi tolka begreppet bemötande? Hur förhåller sig bemötande till etik eller till etiskt förhållningssätt? Är ett bra bemötande liktydigt med god service, tillgänglighet och öppenhet?
Eller kräver ett bra bemötande en relation, ett samspel för att kunna kallas gott? I vilka lägen är det i så fall lämpligt att skapa en relation? På socialbyrån, vårdcentralen, inom kriminalvården, i arbetsledarskap? Och om vi vill skapa ett samspel, har vi den förmåga, de personliga egenskaper som krävs?
Förf. resonerar inte bara om hur personer bemöter utan även organisationers bemötande. Kan t ex en socialarbetare utveckla goda, förtroendefulla och samspelande relationer till sina klienter inom ramen för en organisation som (avsiktligt eller oavsiktligt) rent av betonar att huvudpersonen (klienten/brukaren) ska behandlas sakligt, kort och snabbt?
Kring dessa och många andra frågor för författaren analytiska och intressanta resonemang, uttryckta med kunskap, humor och stort engagemang. Boken är pedagogiskt upplagd. Här finns testfrågor om bemötande och en ”bemötanderepertoar” med förslag till vad som är viktigt att tänka på när man vill utveckla sitt eget eller sin organisations bemötande.
Författaren är professor vid Ersta Sköndal Högskola och medlem i Socialstyrelsens etiska råd.
Alla som möter människor i sin yrkesroll, socialt arbete, sjukvård, polis, skola, vård och omsorg har mycket att hämta. /GLA