Hjälpande möten i vård och omvärld

Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red), Liber En antologi med underrubriken Brukare, forskare och praktiker reflekterar – om vad som är viktigt i möten mellan människor som hamnat i svåra livssituationer och dem som ska vara till stöd och hjälp.
Jag tänker mig att vi har alla en föreställning om vad som är viktigt i mänskliga möten. Vi vill att den vi möter ser oss, att den vi talar med lyssnar, att den vi anförtror oss åt visar intresse, är närvarande och beredd att dela med sig. Vi förväntar oss ett samspel, en relation, kanske en ömsesidig respekt.
Detta självklara har av olika anledningar kommit i bakgrunden i vård och behandling. När människor som hamnat i svåra livssituationer, drabbats av psykisk ohälsa eller fastnat i missbruk och behöver hjälp, förlitar vi oss inte i första hand på relationens betydelse, utan tar stöd i metoder, bedömningsinstrument och alle­handa riktlinjer.
Nu verkar det som om en förändring på väg. Allt fler forskningsresultat visar på mötets viktiga betydelse. Att den vi kallar brukare inte ses som ett objekt som ska behandlas. Och att varaktig förändring åstadkoms i samspel.
Boken är ett viktigt led i detta kunskapsbygge. Samspelets och relationens betydelse mellan den som behöver hjälp och den som ska hjälpa betonas av bl a forskarna Alain Topor och Jan Blomqvist.
Vikten av att bli sedd, positivt stöd från omgivningen, hjälparens attityd, närvaro och någon som förmedlar hopp går som en röd tråd genom boken. Läsvärd för alla och användbar i utbildningar och på arbetsplatser inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. /GLA