Ensamstående mammor har fått det sämre

Den 27 juni presenterade Försäkringskassan Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken, vilket föranledde mig att skicka följande fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M):
Återigen: Ensamstående kvinnor med barn betalar priset för det stora flertalets ökade standard i Sverige.
I Försäkringskassans nya statistik för åren 2007-2012 bekräftas bilden. Nio tiondelar av Sveriges befolkning har fått det bättre. En tiondel har det inte. Och bland ensamstående med barn SJÖNK den ekonomiska standarden till och med. Var tredje ensamstående mamma lever i ekonomisk utsatthet!
I den tiondel som Sverige lämnar bakom sig finns förutom ensamma mammor framför allt immigranter och ungdomar som inte släpps in på arbetsmarknaden.
Vilka åtgärder tänker ni omedelbart ta till för att ändra på det här?
Mvh
Maria Wallin, redaktör SocialPolitik

Svar:

Hej Maria!
Tack för ditt mail, som har inkommit till Socialdepartementet och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Jag har fått i uppdrag att svara dig.

Att skapa arbetstillfällen är det bästa sättet att bekämpa  fattigdom och utanförskap, enligt regeringen. Att ha ett arbete att gå till innebär gemenskap och trygghet, och att fler jobb skapas stärker välfärden och gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt och välmående land. Full sysselsättning är därför en av regeringens huvudsakliga målsättningar.

Den ekonomiska krisen som drabbade världen 2008 fick effekter även i Sverige. Sverige är ett litet land vars tillväxt i hög utsträckning är beroende av handel med andra länder. När krisen slog till minskade efterfrågan på svenska företags produkter i utlandet. Detta tvingade i många fall svenska företag till nedskärningar, vilket har bidragit till den ökade arbetslösheten och att många människor ställts utanför arbetsmarknaden och hamnat i utanförskap.
Sverige är emellertid ett av de länder som har klarat sig bäst ur krisen. Arbetslösheten har ökat, men inte lika mycket som i många jämförbara länder. I Europa är Sverige numera ett av de länderna med lägst arbetslöshet. Detta är resultatet av en medveten och ansvarsfull ekonomisk politik.
Sverige känner emellertid fortfarande av krisens verkningar. Det är långt kvar till målet om full sysselsättning. I synnerhet bland ungdomar, utrikesfödda och människor med olika typer av funktionshinder är arbetslösheten hög. Regeringen satsar därför särskilt på dessa grupper, bland annat genom olika typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utbildningsinsatser och satsningar som syftar till att skapa en bättre övergång mellan skola och arbetsliv.
Till detta kan läggas de åtgärder som redan har genomförts, såsom förenklande regler för företagande, sänkta skatter och avgifter för företag, satsningar på infrastruktur, forskning och innovation, samt ett reformerat och stärkt utbildningsväsende.

Målet att alla ska ha ett arbete att gå till ligger fast. Utanförskap bekämpas bäst genom att skapa jobb och arbetstillfällen. Att fler kan försörja sig genom eget arbete är grunden för ett starkt, rikt och sammanhållet Sverige.

Tack för att du tog dig tid att skriva!

Stockholm i juli 2013
Med vänliga hälsningar

Christopher Hamrén
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab

Följdfråga:

Hej!

Tack för ett generellt standardsvar.
Men var är förklaringen till och strategier mot att ensamstående kvinnor med barn – som grupp – fått SÄMRE levnadsvillkor, när många andra grupper enl principen åt den som redan har… fått allt mer att röra sig med?

Mvh
Maria Wallin