Rationalisera kriminalvården!

Det strategiska arbetet i Kriminalvården behöver förstärkas och en ny tillsynsmyndighet inom kriminalvården bör inrättas. Det är några av de slutsatser som Utredningen Kriminalvårdens effektivitet presenterar i sitt slutbetänkande som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask den 5 oktober.

Utredningen konstaterar att de övergripande målen för Kriminalvården inte har preciserats i myndighetens dagliga verksamhet. Kriminalvården bör koppla samman sin vision, de strategiska målen och den operativa verksamheten för att förbättra verksamhetens effektivitet och organisationens resultat. Eftersom Kriminalvården i flera avseenden saknar ett strategiskt ramverk brister ofta samordningen mellan olika utvecklingsinsatser inom myndigheten. Ledningens styrning framstår som otydlig för den kriminalvårdspersonal som arbetar i den klientnära verksamheten.

– Genom långsiktiga strategier kan Kriminalvården lägga fast hur arbetet ska bedrivas och prioriteras. De övergripande målen bör brytas ned till mål som styr hur det omvårdande arbetet, säkerheten och behandlingsarbetet ska utvecklas på lång sikt, säger särskilde utredaren Mats Åhlund.